Δικηγόρος Δικαστηρίου – Job vacancy (2 θέσεις)

Η Δικηγορική εταιρεία Πατρίκιος Παύλου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ με έδρα τη Λεμεσό, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση 2 θέσεων Δικηγόρου για άμεση και πλήρη εργοδότηση ως πιο κάτω:

 • Δικηγόρος με εμπειρία 3 ετών και άνω σε δικαστηριακές υποθέσεις
 • Δικηγόρος με εμπειρία 7 ετών και άνω σε δικαστηριακές υποθέσεις

 

Τα καθήκοντα των θέσεων περιλαμβάνουν, κυρίως, τα εξής:

 • Χειρισμό δικαστηριακών και εξωδικαστηριακών υποθέσεων
 • Σύνταξη και επιθεώρηση πάσης φύσεως δικογράφων, αιτήσεων, αγορεύσεων και άλλων νομικών εγγράφων
 • Εμφανίσεις ενώπιον Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων
 • Διεξαγωγή ακροάσεων πολιτικών και ποινικών υποθέσεων
 • Σύνταξη και επιθεώρηση εμπορικών συμφωνιών και άλλων συμβάσεων
 • Νομική έρευνα και σύνταξη νομικών γνωματεύσεων
 • Αποτελεσματική επικοινωνία και συνάντηση με πελάτες, αντιδίκους, συνεργάτες, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, πιστωτικούς οργανισμούς, δημόσιες αρχές, δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικούς φορείς
 • Διεξαγωγή νομικών ερευνών και χρήση νομικών εργαλείων όπως Cylaw, Practical Law, Westlaw και νομικών συγγραμμάτων

 

 Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Νομικής αναγνωρισμένο από το Νομικό Συμβούλιο
 • Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών, π.χ. LLM και / ή LPC και / ή BPTC Εγγεγραμμένος Δικηγόρος στο Μητρώο Δικηγόρων και κάτοχος ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλματος
 • 3 έτη ή 7 έτη τουλάχιστον εμπειρίας στο χειρισμό δικαστηριακών υποθέσεων ανάλογα με τη θέση στην οποία θα αιτηθείτε
 • Ικανότητα έρευνας και επαρκής γνώση ισχύουσας νομοθεσίας και νομολογίας
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Γνώση οποιασδήποτε άλλης γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση / χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Λήψη πρωτοβουλιών και ισχυρή αίσθηση δέσμευσης και ευθύνης
 • Ικανότητα να εργάζεται μόνος/μόνη ή συλλογικά, με αφοσίωση και συστηματικά και υπό πίεση χρονοδιαγραμμάτων
 • Άριστη γνώση των κανόνων δεοντολογίας του δικηγορικού επαγγέλματος και αυστηρή τήρηση τους στo πλαίσιo της εκπλήρωσης των καθηκόντων του/της.

 

Απολαβές

Και για τις δύο θέσεις προσφέρονται ελκυστικά πακέτα απολαβών στα οποία συμπεριλαμβάνεται μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας καθώς και άλλα ωφελήματα.

 

Αιτήσεις

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο careers@pavlaw.com αναγράφοντας στο πεδίο subject “Δικηγόρος με εμπειρία 3 ετών και άνω” ή “Δικηγόρος με εμπειρία 7 ετών και άνω”. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search